Vovserne redder Gamle Trusty // Vovserne redder en pony

3, 313